• اتاق عمل لاپاروسکوپی (۱)

 • اتاق عمل لاپاروسکوپی (۲)

 • اتاق عمل لاپاروسکوپی (۳)

 • اتاق عمل لاپاروسکوپی (۴)

 • اتاق عمل لاپاروسکوپی (۵)

 • اتاق عمل لاپاروسکوپی (۶)

برنامه روتین آموزشی بیمارستان جامع بانوان آرش

روزهای هفته ۶/۳۰-۷/۳۰ ۷-۸/۳۰
۸-۹ ۹-۱۴
شنبه راند روزانه بخشها کنفرانس روزانه گزارش صبحگاهی بخشها، درمانگاهها،اتاق عمل
یکشنبه راند روزانه بخشها کنفرانس روزانه گزارش صبحگاهی بخشها، درمانگاهها،اتاق عمل
دوشنبه راند روزانه بخشها کنفرانس روزانه گزارش صبحگاهی بخشها، درمانگاهها،اتاق عمل
سه شنبه راند روزانه بخشها ژورنال کلاب

کنفرانس مورتالیتی و موبیدیتی

گزارش صبحگاهی بخشها، درمانگاهها،اتاق عمل
چهار شنبه —— گراند راند گزارش صبحگاهی بخشها، درمانگاهها،اتاق عمل
پنج شنبه راند روزانه بخشها کنفرانس روزانه گزارش صبحگاهی بخشها، درمانگاهها،اتاق عمل
 •  کنفرانس مورتالیتی و موربیدیتی روزهای سه شنبه هر هفته برگزار میشود.
 • ژورنال کلاب روزهای سه شنبه هر هفته برگزار میگردد.
 • گراند راند روزهای چهار شنبه راس ساعت ۳۰/۷ صبح برگزار میگردد
 • درمانگاه ها هر روز از ساعت ۹-۱۳ دایر و بیماران باحضور اساتید و دستیاران ویزیت می شوند.
 • کنفرانسهای روزانه توسط اساتید ،دستیاران و کارورزان انجام می شود .
 • برنامه های مختلف اعم از مداوم ومدون وکارگاه و…برگزار می گردد.