بیمارستان بانوان روئین تن آرش | برگزاری چهار جلسه دفاع پایان نامه دستیاران بیمارستان آرش از ابتدای سال ۹۶