بیمارستان بانوان روئین تن آرش | برگزاری کارگاه یکروزه تعهد حرفه ای در بیمارستان آرش