بیمارستان بانوان روئین تن آرش | برگزاری کمیته اخلاق پزشکی