بیمارستان بانوان روئین تن آرش | برگزاری کمیته بیمه و درآمد در بیمارستان آرش