بیمارستان بانوان روئین تن آرش | تشکیل جلسه کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان آرش