خدمات مرکز توسعه پژوهش

  • مشاوره درجستجوی پایگاههای الکترونیکی.
  • مشاوره در تهیه طرح پیشنهادی تحقیقاتی.
  • مشاوره در جمع آوری اطلاعات.
  • مشاوره نگارش و نشر نتایج طرح های تحقیقاتی همه روزه انجام میشود.
  • مشاوره متدولوژی و آنالیز آماری در روزهای شنبه و دوشنبه ارائه میگردد.