بیمارستان بانوان روئین تن آرش | فراخوان واگذاری خدمات اپراتوری مرکز تلفن