بیمارستان بانوان روئین تن آرش | گرامیداشت روز کارگر در بیمارستان آرش