بیمارستان بانوان روئین تن آرش | جلسه آموزش دوران بارداری برگزار گردید