ریاست بیمارستان

دکتر لادن کاشانی

متخصص زنان و زایمان( فلوشیپ نازایی)

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: متخصص زنان و زایمان- فلوشیپ نازایی- IVF -لاپاراسکوپی- هیستروسکوپی

محل استقرار: طبقه اول- دفتر ریاست

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی:  ۲۳۲۷

 

برو به صفحه 

IGG22

معاون درمان و مسئول بهبود کیفیت بیمارستان

دکتر معصومه نتاج مجد

متخصص بیهوشی (فلوشیپ مراقبت های ویژه)

رتبه علمی: استادیار

سمت: معاون درمان-مسئول بهبود کیفیت –رئیس بخش ICU

فوق تخصص:  فلوشیپ مراقبت های ویژه

محل استقرار: طبقه اول- دفتر ریاست

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی: ۲۳۲۷

برو به صفحه

img_3856

مدیر بیمارستان

دکتر امیر عمرانی

 

محل استقرار: طبقه همکف-بلوک اداری-دفتر مدیریت

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی: ۲۱۱۸

برو به صفحه

IMG_6491

معاون آموزشی بیمارستان

دکتر مریم خوشیده

متخصص زنان و زایمان

رتبه علمی: استاد

تخصص: متخصص زنان و زایمان

سمت: معاون آموزشی بیمارستان

محل استقرار: طبقه سوم- دفتر آموزش و مرکز توسعه پژوهش

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی:  ۲۱۰۵ و ۲۲۱۱

 

برو به صفحه 

img_1263

معاون پژوهشی بیمارستان

دکتر افسانه تهرانیان

متخصص زنان و زایمان

رتبه علمی: استادیار

تخصص: متخصص زنان و زایمان

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

محل استقرار: طبقه سوم- دفتر آموزش و مرکز توسعه پژوهش

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی:   ۲۲۱۱

برو به صفحه

?????????????????????????????????????????????????????????

مدیر پرستاری

نام و نام خانوادگی: فریبا نوری- کارشناس ارشد پرستاری

محل استقرار: طبقه اول -بلوک اداری- دفتر پرستاری

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی: ۲۱۱۱

برو به صفحه

IMG_8954

رئیس امور مالی بیمارستان 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا صدوق محمدی

کارشناس ارشد مدیریت مالی

سمت: رئیس حسابداری و درآمد بیمارستان

محل استقرار: طبقه همکف

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی: ۲۱۱۲

برو به صفحه

Beautiful, Meticulously Designed Financial Manager Icon

سرپرست امور اداری

نام و نام خانوادگی: راضیه مالمیر-دکتری امور بیمارستانی

محل استقرار: طبقه همکف- بلوک اداری-دفتر امور عمومی

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی: ۲۱۱۴

برو به صفحه

v9sh0ucrsed0nfpfd8lf0erf1