دکتر افسانه تهرانیان

متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ آنکولوژی)اا

محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جایگاه آموزشی: دانشیار

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:

 

دکتر افسانه تهرانیان