دکتر ریحانه پیرجانی

متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ پریناتولوژی)

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: عضو هیات علمی

جایگاه آموزشی: دانشیار

روز های کاری

درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران):

روز های شنبه

درمانگاه پره ناتولوژی (مشاور های فوق تخصصی مادر و جنین، سونوگرافی حاملگی):

روز های یکشنبه -پنج شنبه (صبح)

کلینیک ویژه اساتید زنان عصر (ویزیت مستقیم توسط اساتید):

روز های یکشنبه و پنج شنبه (صبح)

 

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: