دکتر صدف علیپور

متخصص جراحی عمومی(فلوشیپ سرطان پستان)اا

محل فعالیت: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون درمان

روز های کاری

درمانگاه فوق تخصصی جراحی سرطان و پستان:

روز های چهارشنبه (عصر)

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: