واحد مالی و حسابداری :

در ابتدا واحد ترخیص واقع در سالن ورودی بیمارستان و با نمای شیشه ای و بعد از آن واحد درآمد قرار گرفته و سپس در امتداد آن واحد حسابداری، حقوق و دستمزد و هزینه میباشد.

 

رئیس حسابداری

غلامرضا صدوق محمدی

کارشناسان

لیلا حقیقت- مینا قمی- عمار ظهیری- سمیه فخاری

جمعدار اموال

ماندانا رضایی فر

توضیحات

  • واحد مالی عهده دار وظایف به شرح زیر می باشد :تهیه و تدوین صورت های مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب ها

  • هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و حفظ و حراست دفاتر مالی

  • تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام موسسه

  • نگهداری و تحویل و تحول وجوه و سپرده ها و اوراق بهادار و پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهای موسسه

  • شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال و ماشین آلات و تجهیزات و دارای های موسسه -اطلاع و کنترل کلیه تفویض ها و اختیارات جهت امضا ء های مجاز در مصرف منابع