دکتر اشرف معینی

متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ نازایی)

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: رئیس بیمارستان

جایگاه آموزشی: استاد 

آشنایی به زبان های خارجی:

انگلیسی

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:

 

اشرف معینی