دکتر فضه الیاسی نیا

دکتر فضه الیاسی نیا جراحی عمومی-فلوشیپ لاپاروسکوپی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: فلوشیپ جایگاه آموزشی: استادیار توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات