دکتر مجید امینی

دکتر مجید امینی  دکتری مدیریت بیمارستان محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: مدیریت بیمارستان جایگاه آموزشی: ارزیاب ارشد اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سوابق تحصیلیسوابق اجرائیتألیف و ترجمه دارای مدرک Post MBA از دانشگاه سوئد دکتری مدیریت کارشناسی ارشد در مدیریت امور بیمارستانی کارشناسی پرستاری کاردان بیهوشی بهداشت دهان و دندان (دندانپزشکی) سرپرست بیمارستان هلال احمر… جزئیات