دکتر محمدحسین صادقیان

دکتر محمدحسین صادقیان متخصص پزشکی قانونی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: متخصص پزشکی قانونی   توانمندی هاعلاقمندی هاخدمات کلینیک پزشکی قانونی -بیماران دارای بیماری زمینه ایDM, HTN, CVD و غیره که برای انجام پروسیجر های مختلف نیاز به بیهوشی دارند. همچنین در این گروه بیماران که زایمان سخت دارند نیز قرار می گیرند.… جزئیات