مسئول امور اداری- راضیه مالمیر

مسئول امور اداری- راضیه مالمیر   محل فعالیت: بخش اداری بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: مسئول امور اداری-مسئول امور عمومی جایگاه آموزشی:  توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات