دکتر امیر عمرانی

دکتر امیر عمرانی دکترای مدیریت بیمارستانی محل فعالیت:دفتر مدیریت سمت: مدیر بیمارستان     Education(Abstracts (in journalsWork Experience دکتری تخصصی - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- دانشگاه علوم پزشکی ایران Survey on nursing service quality by SERVQUAL at Tehran Social Security Organization hospitals‏ M Mohammadnia, B Delgoshaei, SH Tofighi, L Riahi, A Omrani‏ Journal of…