دکتر هابیل گریوانی

دکتر هابیل گریوانی متخصص جراحی عمومی بیشترین زمینه فعالیت: جراحی چاقی ولاپاروسکوپی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های درمانگاه: سه شنبه (صبح) و شنبه (عصر) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات