سنجه ها

سنجه جدید اعتباربخشیتعریف واژگان اعتباربخشیبرنامه استراتژیک بیمارستان جامع بانوان آرشراهنمای سنجه های اعتباربخشیسنجه جدید اعتباربخشی دانلود تعریف واژگان اعتباربخشی دانلود برنامه استراتژیک بیمارستان جامع بانوان آرش دانلود راهنمای سنجه های اعتباربخشی دانلود جزئیات

درباره ما

توضیحات بخش : رئیس و مسئول بهبود کیفیت: دکتر معصومه نتاج کارشناسان بهبودکیفیت: فروزنده جنت(سوپروایزر آموزش) صفیه حسنی فرد(سوپروایزر) مهناز جدیدکار (مسئول وب سایت) تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی و ارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و… جزئیات

قوانین و بخشنامه های مهم

فرم های مهمبخشنامه ارتقا ء طبقه ورتبهتبدیل وضعیت به رسمی آزمایشیتبدیل وضعیت به رسمی قطعیثبت تجربیاتراهنمای رتبه عالیضوابط ارتقای رتبه شغلیگواهی اشتغال به کار برای سفارتمرخصی زایمان نه ماههکتاب طبقه بندی مشاغلپیش نویس اصلاحیه دستورالعمل نظام نوبین اداره بیمارستان هاتفاهمنامه مدیریتی پرداخت مبتنی بر عملکرددستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمیدستورالعمل پرداخت… جزئیات