آموزش بیمار

واحد آموزش سلامت به بیماران داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید .پیامبر اکرم (ص) نام و نام خانوادگی سمیه انصاری سمت سوپروایزر آموزش به بیمار تحصیلات کارشناس پرستاری پست الکترونیک تلفن ۷۷۸۸۳۲۸۴ مسیر دستیابی قسمت پژوهش این واحد تحت نظارت دفتر پرستاری و ریاست بیمارستان و دفتر بهبود کیفیت… جزئیات

بیمه های طرف قرارداد

این بیمارستان با بیمه های نام برده شده در زیر قرارداد دارد که بر حسب زمان می تواند تغییر نماید: خدمات درمانی(خدمات روستایی، خدمات کارکنان دولت، خویش فرما (ایرانیان) و سایر اقشار حمایتی) بیمه تامین اجتماعی بیمه نیروهای مسلح بیمه بانک تجارت بیمه شهرداری بیمه روستایی نکته: بیمارستان جامع بانوان آرش با هیچ بیمه تکمیلی طرف… جزئیات