قوانین و بخشنامه های مهم

بخشنامه ارتقا ء طبقه ورتبهتبدیل وضعیت به رسمی آزمایشیتبدیل وضعیت به رسمی قطعیثبت تجربیاتراهنمای رتبه عالیضوابط ارتقای رتبه شغلیگواهی اشتغال به کار برای سفارتمرخصی زایمان نه ماههکتاب طبقه بندی مشاغلپیش نویس اصلاحیه دستورالعمل نظام نوبین اداره بیمارستان هاتفاهمنامه مدیریتی پرداخت مبتنی بر عملکرددستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمیدستورالعمل پرداخت مبتنی بر… جزئیات

آموزش بیمار

واحد آموزش سلامت به بیماران داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید .پیامبر اکرم (ص) نام و نام خانوادگی دنیا گودرزی سمت سوپروایزر آموزش به بیمار تحصیلات کارشناس ارشد پرستاری پست الکترونیک تلفن ۷۷۸۸۳۲۸۴ مسیر دستیابی قسمت پژوهش این واحد تحت نظارت دفتر پرستاری و ریاست بیمارستان و دفتر بهبود… جزئیات

بیمه های طرف قرارداد

این بیمارستان با بیمه های نام برده شده در زیر قرارداد دارد که بر حسب زمان می تواند تغییر نماید: خدمات درمانی(خدمات روستایی، خدمات کارکنان دولت، خویش فرما (ایرانیان) و سایر اقشار حمایتی) بیمه تامین اجتماعی بیمه نیروهای مسلح بیمه بانک تجارت بیمه شهرداری بیمه روستایی نکته: بیمارستان جامع بانوان آرش با هیچ بیمه تکمیلی طرف… جزئیات