دکتر حامد سامانی

دکتر حامد سامانی متخصص بیهوشی محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده سمت: اطلاعاتی ثبت نشده جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: جزئیات

دکتر فاطمه دهقانی زاده

دکتر فاطمه دهقانی زاده طب فیزیکی و توانبخشی محل فعالیت: درمانگاه بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه طب فیزیکی و نوار عصب-عضله: روز های شنبه -یکشنبه -دوشنبه توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: جزئیات

دکتر مریم خوشیده

دکتر مریم خوشیده متخصص زنان و زایمان سمت:  استاد مسئول آموزش دستیاران -رئیس بخش نرگس (زایمان ۱) جایگاه آموزشی: معاون آموزشی روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان صبح (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های سه شنبه درمانگاه ژنیکولوژی: روز های چهارشنبه کلینیک ویژه اساتید زنان عصر (ویزیت مستقیم توسط اساتید): روز های دوشنبه… جزئیات

دکتر معصومه حسینی

دکتر معصومه حسینی متخصص بیهوشی محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده سمت: اطلاعاتی ثبت نشده جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده توانمندی هاعلاقه مندی هاتآلیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: جزئیات

دکتر زهره فارسی

دکتر زهره فارسی متخصص نوزادان و اطفال(فوق تخصص نوزادان نارس) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: رئیس بخش شکوفه (NICU 2)  روز های کاری درمانگاه اطفال:  روز های چهارشنبه توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر فرناز تسلیمی

دکتر فرناز تسلیمی خون و آنکولوژی (رادیوتراپی- پرتو درمانی) محل فعالیت:درمانگاه رادیوتراپی (پرتودرمانی) بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه رادیوتراپی:  روز های شنبه (عصر) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر پریا توکلی پور

دکتر پریا توکلی پور قلب و عروق (اکوکاردیوگرافی-نوار قلب-تست ورزش) محل فعالیت: درمانگاه قلب بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه قلب و عروق:  روز های شنبه-یکشنبه و دوشنبه (صبح) روز های چهارشنبه (صبح و عصر) روز های پنجشنبه(یک هفته درمیان) توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی:… جزئیات

دکتر افسانه تهرانیان

دکتر افسانه تهرانیان متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ آنکولوژی)اا محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: رئیس بخش نیلوفر (زایمان ۲) جایگاه آموزشی: دانشیار روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (میزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های یک شنبه و دوشنبه درمانگاه ژنیکولوژی: روز های دوشنبه درمانگاه فوق تخصصی کولپوسکوپی و آنکولوژی زنان: روز های دوشنبه… جزئیات

دکتر نیره بوجار آرائی

دکتر نیره بوجار آرائی قلب و عروق (اکوکاردیوگرافی-نوار قلب-تست ورزش) محل فعالیت: درمانگاه قلب بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه قلب و عروق: روز های شنبه-یک شنبه و دوشنبه  (صبح) روز های سه شنبه (عصر) روز های پنج شنبه (یک هفته درمیان) توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی:… جزئیات

دکتر لیلا بیانی

دکتر لیلا بیانی رادیولوژی محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده سمت: اطلاعاتی ثبت نشده جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: جزئیات