مراسم نکو داشت سالروز پزشک

مراسم نکو داشت سالروز پزشک با حضور ریاست محترم بیمارستان سرکار خانم دکتر معینی ،خانم دکتر پیرجانی ،جناب آقای طاهرزاده مدیریت محترم بیمارستان ،و اساتید محترم وپزشکان گرانقدر

جزئیات