کلاس آموزشی مقابله با تب کریمه کنگو در بیمارستان آرش برگزار شد

به دنبال گزارش مواردی از تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، کلاس آموزشی ویژه کلیه پرسنل با هدف پیشگیری، انتقال و درمان بیماری برگزار شد.

جزئیات