برگزاری کارگاه آموزشی شناخت بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان در کانون پرورش فکری کودکان

برگزاری کارگاه آموزشی شناخت بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان در کانون پرورش فکری کودکان به همت سوپروایزر آمزوش سلامت بیمارستان آرش

جزئیات