آموزش بیمار

واحد آموزش سلامت به بیماران داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید .پیامبر اکرم (ص) نام و نام خانوادگی دنیا گودرزی سمت سوپروایزر آموزش به بیمار تحصیلات کارشناس ارشد پرستاری پست الکترونیک تلفن ۷۷۸۸۳۲۸۴ مسیر دستیابی قسمت پژوهش این واحد تحت نظارت دفتر پرستاری و ریاست بیمارستان و دفتر بهبود… جزئیات