واحد اداری

واحد اداری: مسئول دفتر ریاست و مدیریت نرگس زندی سرپرست امور اداری، مسئول امور عمومی و کارشناس امور بیمارستان راضیه مالمیر مسئول کارگزینی نسرین سوری کارگزین نرگس یاوری   مسئول دبیرخانه صدیقه فخارنیا مسئول امور قراردادها و برونسپاری و حضورغیاب لیلا رسولی  مسئول واحد سمعی-بصری، روابط عمومی و شکایات زهرا نخستین کارشناس امور عمومی لیلا… جزئیات