واحد بهداشت محیط

وظایف بخش بهداشت محیط
۱) کنترل بهداشتی آب مصرفی بیمارستان و نظارت بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب
۲) گندزدایی بخش ها و قسمت های مختلف بیمارستان و کنترل بخش ها از نظر بهداشتی
و…

جزئیات

واحد اداری

واحد اداری: مسئول دفتر ریاست و مدیریت نرگس زندی سرپرست امور اداری، مسئول امور عمومی و کارشناس امور بیمارستان راضیه مالمیر مسئول کارگزینی نسرین سوری کارگزین نرگس یاوری   مسئول دبیرخانه صدیقه فخارنیا مسئول امور قراردادها و برونسپاری و حضورغیاب لیلا رسولی  مسئول واحد سمعی-بصری، روابط عمومی و شکایات زهرا نخستین کارشناس امور عمومی لیلا… جزئیات