بخش نیلوفر ( زایمان ۲- جراحی)

بخش  نیلوفر ( زایمان ۲- جراحی) رئیس بخش دکتر افسانه تهرانیان سرپرستار ویدا ولایی این بخش پذیرای بیماران الکتیو(شامل جراحی های زنان-جراحی های عمومی-اورولوژی-گوارش-سزارین-ای ان تی) بیماران اورژانس (شامل دریافت میزو پروستول-ای پی-خونریزیهای واژینال-اصلاح هموگلوبین به علت خونریزیهای قبلی-آپاندیسیت-) بیماران تحت نظر(شامل ای پی –عفونت های پس از اعمال جراحی مختلف-درمان عفونت ادراری-درمان عفونت های… جزئیات