بخش نرگس ( زایمان۱)

 نرگس ( زایمان۱): رئیس بخش  دکتر مریم خوشیده سرپرستار مریم حسنی خیری   این بخش پذیرای سزارین الکتیو پذیرش سزارین اورژانسی از لیبر یا سایر بخشها پذیرش زایمان طبیعی بعد از زایمان مریض های جدار باز دارای مشکل، بعد از زایمان مسیر و محل بخش : جزئیات