بخش دریا ( لیبر )

بخش دریا ( لیبر ) افزایش تعداد اتاق های مادران و تجهیز بخش به اتاق های LDR از امکانات جدی بخش لیبر محسوب می شود که با ترکیب فضاهای عملکردی مرتبط، ‌فرآیند زایمان بسیار آسان تر می شود.ترکیب فضاهای مربوط به مراحل درد و زایمان(LD) ، ترکیب فضاهای مربوط به مراحل درد و زایمان و… جزئیات