بخش بهار (نوزادان)

 بخش بهار (نوزادان) رئیس بخش محمدرضا شیوا سرپرستار داوودی توضیحات در این بخش نوزاد تازه متولد شده تحت مراقبت لازم توسط پرستار از اتاق زایمان تحویل گرفته می شود و پس از انجام اندازه گیری های لازم از قبیل قد - وزن - دور سر و دور سینه و ارزیابی سلامت ظاهری، نوزاد توشط متخصص اطفال… جزئیات