سنجه ها

سنجه جدید اعتباربخشیتعریف واژگان اعتباربخشیبرنامه استراتژیک بیمارستان جامع بانوان آرشراهنمای سنجه های اعتباربخشیسنجه جدید اعتباربخشی دانلود تعریف واژگان اعتباربخشی دانلود برنامه استراتژیک بیمارستان جامع بانوان آرش دانلود راهنمای سنجه های اعتباربخشی دانلود جزئیات

درباره ما

توضیحات بخش : رئیس و مسئول بهبود کیفیت: دکتر معصومه نتاج کارشناسان بهبودکیفیت: فروزنده جنت(سوپروایزر آموزش) صفیه حسنی فرد(سوپروایزر) مهناز جدیدکار (مسئول وب سایت) تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی و ارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و… جزئیات