درباره ما

توضیحات بخش : رئیس و مسئول بهبود کیفیت: دکتر معصومه نتاج کارشناسان بهبودکیفیت: فروزنده جنت(سوپروایزر آموزش) صفیه حسنی فرد(سوپروایزر) مهناز جدیدکار (مسئول وب سایت) تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی و ارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و… جزئیات