دکتر فاطمه دهقانی زاده

دکتر فاطمه دهقانی زاده طب فیزیکی و توانبخشی محل فعالیت: درمانگاه بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه طب فیزیکی و نوار عصب-عضله: روز های شنبه -یکشنبه -دوشنبه توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: جزئیات