دکتر پریا توکلی پور

دکتر پریا توکلی پور قلب و عروق (اکوکاردیوگرافی-نوار قلب-تست ورزش) محل فعالیت: درمانگاه قلب بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه قلب و عروق:  روز های شنبه-یکشنبه و دوشنبه (صبح) روز های چهارشنبه (صبح و عصر) روز های پنجشنبه(یک هفته درمیان) توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی:… جزئیات

دکتر نیره بوجار آرائی

دکتر نیره بوجار آرائی قلب و عروق (اکوکاردیوگرافی-نوار قلب-تست ورزش) محل فعالیت: درمانگاه قلب بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه قلب و عروق: روز های شنبه-یک شنبه و دوشنبه  (صبح) روز های سه شنبه (عصر) روز های پنج شنبه (یک هفته درمیان) توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی:… جزئیات