دکتر هایده نخعی

دکتر هایده نخعی متخصص جراحی عمومی محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه جراحی عمومی و فوق تخصصی:  روز های یکشنبه- دوشنبه (صبح) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر آذین صابری

دکتر آذین صابری متخصص جراحی عمومی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه جراحی عمومی و فوق تخصصی:  روز های شنبه-سه شنبه-چهارشنبه (صبح)- دوشنبه (عصر) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر صدف علیپور

دکتر صدف علیپور متخصص جراحی عمومی(فلوشیپ سرطان پستان)اا محل فعالیت: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون درمان روز های کاری درمانگاه فوق تخصصی جراحی سرطان و پستان: روز های چهارشنبه (عصر) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ… جزئیات