دکتر فضه الیاسی نیا

دکتر فضه الیاسی نیا جراحی عمومی-فلوشیپ لاپاروسکوپی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: فلوشیپ جایگاه آموزشی: استادیار توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر حمید احمدی

دکتر حمید احمدی جراح عمومی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش تخصص: بورد تخصصی جراح عمومی (فلوشیپ جراحی پستان) روز کاری: دوشنبه و پنجشنبه (صبح) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر آذین صابری

دکتر آذین صابری متخصص جراحی عمومی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه جراحی عمومی و فوق تخصصی:  روز های شنبه-سه شنبه-چهارشنبه (صبح)- دوشنبه (عصر) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر صدف علیپور

دکتر صدف علیپور متخصص جراحی عمومی(فلوشیپ سرطان پستان)اا محل فعالیت:  بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون درمان روز های کاری درمانگاه فوق تخصصی جراحی سرطان و پستان: روز های یکشنبه و سه شنبه (صبح) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:… جزئیات