دکتر ماندانا بصیرنیا

دکتر ماندانا بصیرنیا متخصص اطفال و نوزادان محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش روزهای کاری درمانگاه اطفال: روز های دوشنبه توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر امیرحسین موحدیان

دکتر امیرحسین موحدیان متخصص نوزادان و اطفال(فوق تخصص قلب اطفال) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه فوق تخصصی قلب و اکوکاردیوگرافی اطفال:  روز های یکشنبه -سه شنبه (صبح) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات… جزئیات

دکتر شاهین نریمان

دکتر شاهین نریمان متخصص نوزادان و اطفال محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: رئیس بخش NICU 1 (یاس) بیمارستان جامع بانوان آرش وب سایت رسمی: http://drnariman.com/Home.aspx     توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر نیما طاهری

دکتر نیما طاهری متخصص نوزادان و اطفال محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه اطفال(صبح): روز های سه شنبه توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر محمدرضا شیوا

دکتر محمدرضا شیوا متخصص نوزادان و اطفال محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: رئیس بخش بهار (نوزادان سطح ۱) روز های کاری درمانگاه اطفال: روز های شنبه-یکشنبه-پنج شنبه توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر زهره فارسی

دکتر زهره فارسی متخصص نوزادان و اطفال(فوق تخصص نوزادان نارس) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: رئیس بخش شکوفه (NICU 2)  روز های کاری درمانگاه اطفال:  روز های چهارشنبه توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات