دکتر مهدی شفیعی

دکتر مهدی شفیعی مغز و اعصاب محل استقرار: درمانگاه نورولوژی بیمارستان جامع بانوان آرش روز های درمانگاه: سه شنبه- چهارشنبه - پنج شنبه  نوار عصب -عضله: چهارشنبه و پنج شنبه توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:… جزئیات