واحد مالی و حسابداری

واحد مالی و حسابداری : در ابتدا واحد ترخیص واقع در سالن ورودی بیمارستان و با نمای شیشه ای و بعد از آن واحد درآمد قرار گرفته و سپس در امتداد آن واحد حسابداری، حقوق و دستمزد و هزینه میباشد.   رئیس حسابداری صفورا امیدی کارشناسان لیلا حقیقت- شیما بوبرکه-مینا دلبری جمعدار اموال یوسف علی… جزئیات