واحد بهداشت محیط

وظایف بخش بهداشت محیط
۱) کنترل بهداشتی آب مصرفی بیمارستان و نظارت بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب
۲) گندزدایی بخش ها و قسمت های مختلف بیمارستان و کنترل بخش ها از نظر بهداشتی
و…

جزئیات