واحد مددکاری

رحیمه عظیمی   محل فعالیت: واحد مددکاری بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: مسئول مددکاری و مشاوره بیمارستان شرح وظایف مددکاریسوابق شغلیسوابق آموزشی و پژوهشی ویزیت روزانه به بخش های بیمارستانی با هدف موردیابی و پیگیری های لازم مصاحبه با بیمار و خانواده وی جهت بررسی و ثبت در فرم گزارش مددکاری اجتماعی ارزیابی و اولویت بندی… جزئیات