واحد مهندسی تجهیزات پزشکی

واحد مهندسی تجهیزات پزشک بیمارستان آرش وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با مهندسی تجهیزات پزشکی را عهده دار بوده و درحال حاضر دارای ۲ نفر پرسنل تمام وقت میباشد.

جزئیات