دکتر مژده نواب

دکتر مژده نواب کلیه و مجاری ادراری و نوار مثانه محل فعالیت: ادرمانگاه بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه جراحی کلیه، مجاری ادراری و نوار مثانه:  روز های یکشنبه (صبح) توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در… جزئیات