واحد های بیمارستان

اداری و پشتیبانیها

کتابخانه

بخش های بیمارستان

 

پاراکلینیک

 

درمانگاه