واحد تغذیه و رژیم درمانی

بخش تغذیه شامل دو بخش اصلی میباشد:
۱- بخش تغذیه و رژیم درمانی که شامل: مشاوره تغذیه و رژیم درمانی برای بیماران بستری بخش های بیمارستان و ویزیت تغذیه و رژیم درمانی برای مراجعین سرپایی به کلینیک تغذیه می باشد که درمانگاه تغذیه روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲-۹ صبح برقرار می باشد.
۲- بخش مدیریت خدمات غذایی که شامل: a) نظارت بر کار پیمانکار بخش غذا در تمام مراحل خرید مواد غذایی، ورود به انبار و آشپزخانه، تهیه و پخت، نگهداری و توزیع غذا برای بیماران و پرسنلb) تنظیم برنامه غذایی برای بیماران و پرسنل و نظارت بر اجرای آن

واحد مهندسی تجهیزات پزشکی

واحد مهندسی تجهیزات پزشک بیمارستان آرش وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با مهندسی تجهیزات پزشکی را عهده دار بوده و درحال حاضر دارای ۲ نفر پرسنل تمام وقت میباشد.

واحد بهداشت محیط

وظایف بخش بهداشت محیط
۱) کنترل بهداشتی آب مصرفی بیمارستان و نظارت بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب
۲) گندزدایی بخش ها و قسمت های مختلف بیمارستان و کنترل بخش ها از نظر بهداشتی
و…